Huurprijzen

1 dag dagprijs x 1
2 dagen dagprijs x 1,75
3 dagen dagprijs x 2
4 tot 7 dagen dagprijs x 3
+ 7 dagen Prijs op aanvraag

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW 21%

Algemene huurvoorwaarden

Bij verhuring van toestellen gelden de volgende voorwaarden:

Art. 1 Alvorens een huurovereenkomst te kunnen aangaan dient de huurder zich deugdelijk te legitimeren door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs alsmede een door verhuurder te bepalen borg te storten of deze contant te betalen bij afhaling/ in ontvangst name van het materiaal. Dit alles in afspraak met de verhuurder.

Art. 2 De huurovereenkomst en huurberekening gaat in op het moment van het verlaten van het magazijn of terrein en eindigt op het ogenblik van de terugkeer op de desbetreffende plaats van de verhuurder. De huurder is gehouden om de huurprijs aan het eind van de huurperiode contant te voldoen onder aftrek van de betaalde borgsom zonder schuldvergelijking of korting. Bij een huurperiode van langer dan 2 weken zal verhuurder tussentijds afrekenen. De huurder verplicht zich tot betaling van het factuur binnen 14 dagen na factuurdatum.

Art. 3 De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gehuurde materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerde montage, demontage, gebruik, transport etc.
Light up your party kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurde ongevallen tijdens montage, gebruik of demontage.

Art. 4 De huurder staat in geval van slechte weersomstandigheden, waaronder onder meer regen,… in voor het gehuurde materiaal.
De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal te vrijwaren voor eventuele schade.

Art. 5 De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal.
Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming en mag alleen bediend worden door personen die van de verhuurder onderricht hebben ontvangen in het gebruik van het gehuurde. Gehele of gedeeltelijke afstand tot gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, in die staat te houden en aldus na afloop der huur bij verhuurder op door deze aan te geven plaats op te leveren. De huurder is verplicht het gehuurde bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare schade te verzekeren. De betreffende polisrechten draagt huurder bij deze over aan verhuurder. Bij diefstal of tenietgaan van het gehuurde dient de huurder, of zijn verzekeraar, het gehuurde te vergoeden tegen nieuwwaarde. De huurder draagt eveneens het risico voor verlies, overbelasting, verkeerd gebruik of beschadiging van het gehuurde, en is aansprakelijk voor de teruggave in oorspronkelijke staat. Het gehuurde mag niet onderverhuurd of uitgeleend worden; er mogen geen herstellingen of aanpassingen uitgevoerd worden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht en ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of derden, ofwel van overmacht. Huurder is gehouden om aan verhuurder ten gevolge van beschadiging aan het gehuurde, geleden schade, waaronder bedrijfsschade te vergoeden.

Art. 6 Vervuilde apparatuur moet schoon worden geretourneerd. Bij in gebreke blijven zullen schoonmaakkosten op nacalculatie worden berekend.

Art. 7 Storingen aan huurmaterieel dienen onmiddellijk telefonisch of schriftelijk te worden gemeld aan de verantwoordelijke van Light up your party.

Art. 8 Het gehuurde materiaal blijft steeds eigendom van Light up your party.
Bij vertraging in de teruggave wordt de huurprijs evenredig vermeerderd t.o.v. de overeengekomen huurprijs.

Art. 9 Verhuurder heeft het recht gedurende de huurperiode het gehuurde te vervangen door een gelijkwaardig apparaat zonder dat huurder recht kan laten gelden op schadevergoeding of huurvermindering. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk worden gesteld.

Art. 10 De huurder zorgt ervoor (indien nodig) dat het podium volledig en stabiel geplaatst is bij aankomst van de techniekers van Light up your party. Het vloeroppervlak dient vrij te zijn van enige obstakels.

Art. 11 De organisatie zorgt voor voldoende stroom volgens de wettelijke normen, dit op een overeengekomen plaats. De stroomvoorziening dient aanwezig te zijn vanaf het moment van montage tem het moment van demontage, dit tenzij anders overgekomen. Energiekosten zijn voor rekening van de huurder, tenzij anders overeengekomen.

Art. 12 Transport en montage van het gehuurde valt buiten de huurprijs en geschiedt voor rekening van de huurder tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen. Levering en ophaling van het gehuurde gebeurt enkel op begane grond en plaatsen die vrij en goed te bereiken zijn met de vrachtwagen.

Art. 13 Het is de verhuurder verboden kentekenen of merktekens aan het gehuurde aan te brengen, dan wel de officiële door verhuurder aangebrachte merktekens en symbolen te verwijderen, dan wel geheel of gedeeltelijk te bedekken. De schoonmaakkosten zullen op nacalculatie worden berekend.

Art. 14 Wanneer huurder in gebreke blijft ter zake van enige bepaling der huurovereenkomst heeft verhuurder het recht om de overeenkomst zonder nadere sommatie en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen: onverminderd het recht van verhuurder om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen.

Art. 15 Betaling: Facturen dienen te worden betaald binnen de op de factuur aangegeven termijn. Wordt er geen vervaldatum aangegeven, dan geldt een betalingstermijn van twee weken na ontvangst van de factuur. Voor elke op de vervaldag niet betaalde som kan een nalatigheidsintrest van 1% per maand worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij niet-betaling van een
factuur op de vervaldag worden u kosten voor de herinnering, de ingebrekestelling en de inning aangerekend. Indien onze cliënt na aanmaning, met betalen in gebreke blijft, zijn wij eveneens gerechtigd, het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman, dit alles bedragende tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 300,00 Euro.

Art. 16 Bevoegde rechtbanken: Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

Een verhuring impliceert het aanvaarden van bovenstaande voorwaarden.

 

Organiseert u een feestje?

Wij zijn u graag tot dienst

Plant u binnenkort een party, fuif of optreden?
Contacteer ons vandaag nog voor uw belichting en / of audio-visueel materiaal!